Roztroušená skleróza a moje maličkost
Co tu je
Moje první dojmy:
O nemoci
Poprvé v nemocnici
Co dělat?
Moje druhé dojmy:
Nepravidelník
Patálie s Betaferonem
A co sport?
RS a chození
(z dopisů)
Zdenek a Magda
Články od jiných:
Od Terezy
Psychický stav nemocných s RS(SOČ práce Heleny)
Od ženy (nejen) pro ženy (Zuzana)
Zkušenosti z Austrálie (Bob)
Ereska a já (Helena)
Hlasy z Plzně (Helena)
Poznatky (Lenka)
Převzaté info z let kolem 1999-2000
Betaferon - leták
Betaferon - brožura
Magnetická pole
Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví
Odkazy atd.
Materiály Unie Roska
Konference
Inzeráty

... Na oplátku Vám posílám něco, co ve svých stránkách uvedeno nemáte (je to staženo z ASPI fy Byll, žel jen v ASCII takže špatně formátováno).
JUDr. Milan Duda, vedoucí právního odboru Magistrátu města Plzně, 10.2.2000


 

------------------------------------------------------------
ASPI - stav k 30.12.1999 do částky 112/1999 Sb. -
Obsah a text 13171/98/OZP/4-116 - poslední stav textu
------------------------------------------------------------
1317/98-OZP/4-116/2

Metodické opatření
Ministerstva zdravotnictví
Podmínky zřizování Center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění a návrh koncepce péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními centrální nervové soustavy

Ref.: MUDr. Hana Novotná

Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučuje postupovat podle tohoto metodického návodu, jehož cílem je přispět k účelnému a racionálnímu využití vysoce specializovaných diagnostických a léčebných postupů zdravotní péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními.

Demyelinizační onemocnění, z nichž největší část tvoří roztroušená skleróza mozkomíšní, představují jednu ze zdravotně a sociálně-ekonomicky nejzávažnějších skupin neurologických onemocnění. Patří sem kromě roztroušené sklerózy polyradikuloneuritis akutní i chronická demyelinizující, postižení myelinu při některých nádorových onemocněních atd., většina těchto onemocnění je autoimunní povahy. Roztroušená skleróza (dále jen "RS") má v naší republice vysokou incidenci 70 - 200/100 000 obyvatel a postihuje převážně mladé lidi. Prognóza demyelinizujících autoimunních chorob se zásadně změnila v posledních letech, kdy byla rozpoznána jejich povaha a moderní farmakoterapie umožnila u řady pacientů jejich pozitivní ovlivnění, ať už zpomalení či zastavení progresivního procesu a omezení následků akutních vzplanutí těchto nemocí.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (dále jen "centrum"). Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění se zřizuje jako specializované pracoviště v rámci zdravotnického zařízení - nejlépe při nemocnici fakultního typu. Jedná se o superkonziliární a multidisciplinární pracoviště s nadregionální působností. Centrum zajišťuje základní i specializovanou diagnostiko-terapeutickou péči o nemocné s demyelinizačním onemocněním, a to převážně ambulantní formou, některá pracoviště se podílejí na školící a vědecko-výzkumné činnosti.

Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění tak umožňují účelné soustředění prostředků ke klinické a výzkumné činnosti. Práce těchto center je multidisciplinární, zahrnuje jak klinické obory (neurologie, psychiatrie, urologie, rehabilitace), tak pomocné metody morfologické a funkční diagnostiky.

Rozsah činnosti:

1. Základní péče (ambulantní péče na úrovni zdravotních sektorů)
* záchyt poruch, základní diagnostika včetně pomocných
vyšetření, standardní farmakoterapie,
* konzultace a sdílení nemocných se specializovaným centrem,
léčba dle doporučení centra, organizace sociálních služeb ve
spolupráci s praktickým lékařem. 2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
* základní ambulantní péče (viz bod 1),
* dle potřeby hospitalizace nemocných z diagnostických důvodů
(vyšetření mozkomíšního moku, diferenciální diagnostika -
kontrastní vyšetření páteřního kanálu atd.),
léčebné hospitalizace při těžších hybných postiženích a při
náročnějších farmakoterapeutických postupech (zavedení
agresivní imunosuprese), intenzívní léčebná rehabilitace. 3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
* základní ambulantní péče (viz bod 1),
* specializované diagnostické ambulantní a hospitalizační
postupy u rychle progredujících a komplikovaných stavů,
diagnostika atypických demyelinizací,
* specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u
rychle progredujících a komplikovaných stavů, diagnostika
atypických demyelinizací,
* specializované léčebné ambulantní a hospitalizační postupy u
rychle progredujících a komplikovaných stavů včetně řešení
vedlejších účinků nesprávně vedené kortikoterapie a
imunosuprese,
* indikace a provádění speciálních zobrazovacích (MRI mozku i
míchy, včetně použití gadolinia a speciálních sekvencí),
elektrofyziologických (evokované potenciály všech modalit),
neuropsychologických, biochemických, imunologických,
metabolických a genetických vyšetření,
* specializované léčebné postupy - speciální farmakoterapie
(pulsní imunosuprese, imunomodulace beta-interferonem,
indikace transplantací kostní dřeně, indikace lokální
aplikace botulotoxinu - ve spolupráci s centry pro
extrapyramidová onemocnění, specializovaná neurorehabilitace,
stereotaktická neurochirurgie k ovlivnění farmakologicky
nezvladatelného třesu), aj. nově vyvíjené a postupně
ověřované postupy,
* pre - a postgraduální školení v oboru demyelinizačních
onemocnění, včetně vedení programů kontinuálního vzdělávání,
* klinický výzkum,
podpora zájmových sdružení pacientů a sociálních služeb.

Personální předpoklady:

1. Základní péče
* ambulantní neurolog se specializací nejvyššího stupně,
povinná účast na programech kontinuálního vzdělávání v oboru
neurologie. 2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
* neurolog se specializací nejvyššího stupně, povinná účast na
kurzech diagnostiky a léčby demyelinizačních onemocnění v
rámci programů kontinuálního vzdělávání v oboru neurologie,
* vyškolený rehabilitační a sociální pracovník. 3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
* neurolog se specializací nejvyššího stupně, výcvikem a
nejméně jednoroční zkušeností ze samostatné práce v centru
pro demyelinizační onemocnění (v ČR nebo v zahraničí),
* neurolog s funkční odborností v klinické neurofyziologii
(evokované potenciály, EMG), neuroradiolog, klinický
neuropsycholog, psychiatr, urolog, likvorolog, imunolog,
dětský neurolog, genetik, všichni se zkušeností v diagnostice
a léčbě demyelinizačních onemocnění,
* neurochirurg s výcvikem ve funkční neurochirurgii,
* specializovaný střední zdravotnický personál, vyškolený
rehabilitační a sociální pracovník.

Technické předpoklady:

1. Základní péče
* obecná neurologická ambulance bez nároku na zvláštní
přístrojové vybavení,
* dostupnost základních vyšetřovacích metod biochemických,
hematologických a zobrazovacích. 2. Ambulantní a hospitalizační péče na regionální úrovni
* standardní lůžkové neurologické oddělení s ambulantní částí,
* základní laboratoře (viz bod 1) v rámci zdravotnického
zařízení. 3. Centrum pro demyelinizační onemocnění
* specializovaná ambulance včetně laminárního boxu II. třídy
pro přípravu cytostatik,
* standardní lůžkové neurologické oddělení, neuroradiologické
provozy (CT, MRI), laboratoře klinické neurofyziologie
(evokované potenciály, EMG) v rámci neurologického oddělení
nebo v bezprostřední dostupnosti,
* kompletní laboratorní zázemí včetně likvorologické a
imunologické laboratoře, genetická laboratoř,
* dostupnost pracoviště funkční neurochirurgie.

RS centrum ustavuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky na doporučení výboru Neurologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Vědecké rady České lékařské komory. O ustavení RS centra žádá statutární zástupce zdravotnického zařízení. Žádost je třeba dokumentovat podle výše uvedených kritérií a doložit vyjádřením výboru výše uvedené odborné společnosti ČLS JEP.

MUDr. Miroslav Čerbák, v. r.
1. náměstek ministryně zdravotnictví

 

 

Aktuálně
Vánoční přání 2009 / PF 2010
Doporučuji
Exit 316
Letní tábor Doubravka 2009 s Beberkou
Exit 316
Nový TV pořad od září 2006!
Pro děti - zvědavé otázky se Zvědavou tužkou
KROKY - Časopis pro děti
křesťanská díla, CF - nejen databáze křesťanských písní
Komerce atd.
Podpořte snahu proti zavedení SW patentů!!!
profi webhosting Gigaweb
Z autorské tvorby
Fotografie
Sbírka básní
Plakát
Nabídka SW a služeb
Kniha pošty
KOALA
Tvorba www
Umístění stránek
Chcete internetový obchod?
Přečtěte si
Jak a proč jsem se stal křesťanem
Víte, že AHOJ je zkratka?
Poznat Boha, ale jak?
... další přímo na stránkách BTM
0912122242 © JMA 2009