JMA
tuzka.cz
Ing. Jan Matuška tvorba databází a webu kontakt
služby+sw
software
exShop je pohoda!
KOALA
Kniha pošty
projekty
webdesign
o firmě
tipy kolegům
VBA
Dokončit import
FreeImage
ZIPování
TCP/IP
Outlook-přílohy
Access
HWIZ
Zdroje informací
Upload
Z autorské tvorby
Fotografie
Sbírka básní
Plakát
Přečtěte si
Jak a proč jsem se stal křesťanem
Víte, že AHOJ je zkratka?
Poznat Boha, ale jak?
... další přímo na stránkách BTM

VBA: Jak na ZIPování?

Jan Matuška 1/2009

Tu je zase něco z mých zkušeností z posledních let. Někdo v konferenci access pandora cz řešil zipování, tak nabízím řešení.

Zipování souborů - dalo mi to kus hledání, laborování a testování, ale nakonec vše funguje k naprosté spokojenosti mé i mých klientů.

Použil jsem free knihovnu zip32.dll z projektu Info-Zip. K ní jsem si pro VBA vyrobil třídu (modul třídy) a protože některé funkce jinak nešly, ještě bylo nutné udělat modul.Musejí se tedy používat oba moduly současně.

Bacha na věc: kvůli tomu, že to nešlo celé předělat na třídu a musel zůstat modul, tak se myslím nesmí pouštět zipování víckrát současně! Už je to delší dobu, co jsem to tvořil :-)

Pro info: třída jmaMeter je moje třída na "čadítko" neboli "ukazatel průběhu". Používám vlastní řešení místo systémového, protože u objektu potřebuji další funkce (povolení/zakázání stornování, nemodální form, barvičky, někdy dvě-tři čadítka, pole s výpisem logu apod.) Pokus si zkopírujete všecek kód, budete asi muset zapoznámkovat použití téhle třídy. Teď nemám kapacitu to nějak víc zkoumat. Kdyby to neznalo ještě něco nutného pro kompilaci, však se mi ozvete... :-)

Příklad použití:

Sub ziptest()
 Dim z As jmaZipIZ
 Set z = New jmaZipIZ
 z.Level = 9
 z.ZipFileName = "E:\XX\Pic.zip"
 z.RootDir = "E:\XX\"
 z.AddFileSpec "pic\*.*"
 z.AddFileSpec "pic\thm\*.*"
 z.Password = "abcd"
 z.MakeArchive
 Set z = Nothing
 
 Set z = New jmaZipIZ
 z.Level = 9
 z.ZipFileName = "E:\XX\Data.zip"
 z.RootDir = "E:\XX\"
 z.AddFileSpec "KatPolozky.txt"
 z.AddFileSpec "a\Kategorie.txt"
 z.Password = "abcd"
 z.MakeArchive
 Set z = Nothing

End Sub

Třída (soubor jmaZipIZ.cls):

VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
 MultiUse = -1 'True
END
Attribute VB_Name = "jmaZipIZ"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
'JMA třída jmaZipIZ pro práci se ZIPy s knihovnou zip32.dll (Info-ZIP)
'je nutný ještě modul jmaZipIZBaseFunc
'070128 .Message, aby se psalo do 1 řádku Metru
'061222 předěláno z příkladu (zip232dN.zip\vb\VBZipBas.bas) na třídu a modul
'Password ...pokud není prázdný, automaticky se použije
'AskForPassword ...zeptá se na heslo
'Meter ...objekt jmaMeter - pokud je nastaven, hlášky se vypíší tam.
'Mute ...zda mlčet nebo vypisovat info o průběhu

Option Compare Database
Option Explicit

Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As Long
Private Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As Long
Dim hLibrary As Long 'Stores the handle library
'Dim mError As FIMAGE_ERROR
Dim mErS As String 'hláška z objektu Err


'---------------------------------------------------------------
'-- Please Do Not Remove These Comments!!!
'---------------------------------------------------------------
'-- Sample VB 5 code to drive zip32.dll
'-- Contributed to the Info-ZIP project by Mike Le Voi
'--
'-- Contact me at: mlevoi@modemss.brisnet.org.au
'--
'-- Visit my home page at: http://modemss.brisnet.org.au/~mlevoi
'--
'-- Use this code at your own risk. Nothing implied or warranted
'-- to work on your machine :-)
'---------------------------------------------------------------
'--
'-- The Source Code Is Freely Available From Info-ZIP At:
'-- http://www.cdrom.com/pub/infozip/infozip.html
'--
'-- A Very Special Thanks To Mr. Mike Le Voi
'-- And Mr. Mike White Of The Info-ZIP
'-- For Letting Me Use And Modify His Orginal
'-- Visual Basic 5.0 Code! Thank You Mike Le Voi.
'---------------------------------------------------------------
'--
'-- Contributed To The Info-ZIP Project By Raymond L. King
'-- Modified June 21, 1998
'-- By Raymond L. King
'-- Custom Software Designers
'--
'-- Contact Me At: king@ntplx.net
'-- ICQ 434355
'-- Or Visit Our Home Page At: http://www.ntplx.net/~king
'--
'---------------------------------------------------------------
'
' This is the original example with some small changes. Only
' use with the original Zip32.dll (Zip 2.3). Do not use this VB
' example with Zip32z64.dll (Zip 3.0).
'
' 4/29/2004 Ed Gordon

'---------------------------------------------------------------
' Usage notes:
'
' This code uses Zip32.dll. You DO NOT need to register the
' DLL to use it. You also DO NOT need to reference it in your
' VB project. You DO have to copy the DLL to your SYSTEM
' directory, your VB project directory, or place it in a directory
' on your command PATH.
'
' A bug has been found in the Zip32.dll when called from VB. If
' you try to pass any values other than NULL in the ZPOPT strings
' Date, szRootDir, or szTempDir they get converted from the
' VB internal wide character format to temporary byte strings by
' the calling interface as they are supposed to. However when
' ZpSetOptions returns the passed strings are deallocated unless the
' VB debugger prevents it by a break between ZpSetOptions and
' ZpArchive. When Zip32.dll uses these pointers later it
' can result in unpredictable behavior. A kluge is available
' for Zip32.dll, just replacing api.c in Zip 2.3, but better to just
' use the new Zip32z64.dll where these bugs are fixed. However,
' the kluge has been added to Zip 2.31. To determine the version
' of the dll you have right click on it, select the Version tab,
' and verify the Product Version is at least 2.31.
'
' Another bug is where -R is used with some other options and can
' crash the dll. This is a bug in how zip processes the command
' line and should be mostly fixed in Zip 2.31. If you run into
' problems try using -r instead for recursion. The bug is fixed
' in Zip 3.0 but note that Zip 3.0 creates dll zip32z64.dll and
' it is not compatible with older VB including this example. See
' the new VB example code included with Zip 3.0 for calling
' interface changes.
'
' Note that Zip32 is probably not thread safe. It may be made
' thread safe in a later version, but for now only one thread in
' one program should use the DLL at a time. Unlike Zip, UnZip is
' probably thread safe, but an exception to this has been
' found. See the UnZip documentation for the latest on this.
'
' All code in this VB project is provided under the Info-Zip license.
'
' If you have any questions please contact Info-Zip at
' http://www.info-zip.org.
'
' 4/29/2004 EG (Updated 3/1/2005 EG)
'
'---------------------------------------------------------------


'-- C Style argv
'-- Holds The Zip Archive Filenames
' Max for this just over 8000 as each pointer takes up 4 bytes and
' VB only allows 32 kB of local variables and that includes function
' parameters. - 3/19/2004 EG
'
Private Type ZIPnames
 Files(0 To 99) As String
End Type

'-- Call Back "String"
Private Type ZipCBChar
 ch(4096) As Byte
End Type

'-- ZPOPT Is Used To Set The Options In The ZIP32.DLL
Private Type ZPOPT
 Date      As String ' US Date (8 Bytes Long) "12/31/98"?
 szRootDir   As String ' Root Directory Pathname (Up To 256 Bytes Long)
 szTempDir   As String ' Temp Directory Pathname (Up To 256 Bytes Long)
 fTemp     As Long  ' 1 If Temp dir Wanted, Else 0
 fSuffix    As Long  ' Include Suffixes (Not Yet Implemented!)
 fEncrypt    As Long  ' 1 If Encryption Wanted, Else 0
 fSystem    As Long  ' 1 To Include System/Hidden Files, Else 0
 fVolume    As Long  ' 1 If Storing Volume Label, Else 0
 fExtra     As Long  ' 1 If Excluding Extra Attributes, Else 0
 fNoDirEntries As Long  ' 1 If Ignoring Directory Entries, Else 0
 fExcludeDate  As Long  ' 1 If Excluding Files Earlier Than Specified Date, Else 0
 fIncludeDate  As Long  ' 1 If Including Files Earlier Than Specified Date, Else 0
 fVerbose    As Long  ' 1 If Full Messages Wanted, Else 0
 fQuiet     As Long  ' 1 If Minimum Messages Wanted, Else 0
 fCRLF_LF    As Long  ' 1 If Translate CR/LF To LF, Else 0
 fLF_CRLF    As Long  ' 1 If Translate LF To CR/LF, Else 0
 fJunkDir    As Long  ' 1 If Junking Directory Names, Else 0
 fGrow     As Long  ' 1 If Allow Appending To Zip File, Else 0
 fForce     As Long  ' 1 If Making Entries Using DOS File Names, Else 0
 fMove     As Long  ' 1 If Deleting Files Added Or Updated, Else 0
 fDeleteEntries As Long  ' 1 If Files Passed Have To Be Deleted, Else 0
 fUpdate    As Long  ' 1 If Updating Zip File-Overwrite Only If Newer, Else 0
 fFreshen    As Long  ' 1 If Freshing Zip File-Overwrite Only, Else 0
 fJunkSFX    As Long  ' 1 If Junking SFX Prefix, Else 0
 fLatestTime  As Long  ' 1 If Setting Zip File Time To Time Of Latest File In Archive, Else 0
 fComment    As Long  ' 1 If Putting Comment In Zip File, Else 0
 fOffsets    As Long  ' 1 If Updating Archive Offsets For SFX Files, Else 0
 fPrivilege   As Long  ' 1 If Not Saving Privileges, Else 0
 fEncryption  As Long  ' Read Only Property!!!
 fRecurse    As Long  ' 1 (-r), 2 (-R) If Recursing Into Sub-Directories, Else 0
 fRepair    As Long  ' 1 = Fix Archive, 2 = Try Harder To Fix, Else 0
 flevel     As Byte  ' Compression Level - 0 = Stored 6 = Default 9 = Max
End Type

'-- This Structure Is Used For The ZIP32.DLL Function Callbacks
Private Type ZIPUSERFUNCTIONS
 ZDLLPrnt   As Long    ' Callback ZIP32.DLL Print Function
 ZDLLCOMMENT As Long    ' Callback ZIP32.DLL Comment Function
 ZDLLPASSWORD As Long    ' Callback ZIP32.DLL Password Function
 ZDLLSERVICE As Long    ' Callback ZIP32.DLL Service Function
End Type

'-- Local Declarations
Private ZOPT As ZPOPT
Private ZUSER As ZIPUSERFUNCTIONS

'-- This Assumes ZIP32.DLL Is In Your \Windows\System Directory!
'-- (alternatively, a copy of ZIP32.DLL needs to be located in the program
'-- directory or in some other directory listed in PATH.)
Private Declare Function ZpInit Lib "zip32.dll" _
 (ByRef Zipfun As ZIPUSERFUNCTIONS) As Long '-- Set Zip Callbacks

Private Declare Function ZpSetOptions Lib "zip32.dll" _
 (ByRef Opts As ZPOPT) As Long '-- Set Zip Options

Private Declare Function ZpGetOptions Lib "zip32.dll" _
 () As ZPOPT '-- Used To Check Encryption Flag Only

Private Declare Function ZpArchive Lib "zip32.dll" _
 (ByVal Argc As Long, ByVal funame As String, _
  ByRef argv As ZIPnames) As Long '-- Real Zipping Action

'-------------------------------------------------------
'-- Public Variables For Setting The ZPOPT Structure...
'-- (WARNING!!!) You Must Set The Options That You
'-- Want The ZIP32.DLL To Do!
'-- Before Calling VBZip32!
'--
'-- NOTE: See The Above ZPOPT Structure Or The VBZip32
'--    Function, For The Meaning Of These Variables
'--    And How To Use And Set Them!!!
'-- These Parameters Must Be Set Before The Actual Call
'-- To The VBZip32 Function!
'-------------------------------------------------------
Public ZipDate     As String
Public RootDir   As String
Public TempDir   As String
Public Suffix    As Integer
Private Encrypt   As Integer
Public System    As Integer
Public Volume    As Integer
Public Extra    As Integer
Public NoDirEntries As Integer
Public ExcludeDate As Integer
Public IncludeDate As Integer
Public Verbose   As Integer
Public Quiet    As Integer
Public CRLF_LF   As Integer
Public LF_CRLF   As Integer
Public JunkDir   As Integer
Public Recurse   As Integer
Public Grow     As Integer
Public Force    As Integer
Public Move     As Integer
Public DelEntries  As Integer
Public Update    As Integer
Public Freshen   As Integer
Public JunkSFX   As Integer
Public LatestTime  As Integer
Public Comment   As Integer
Public Offsets   As Integer
Public Privilege  As Integer
Public Encryption  As Integer
Public Repair    As Integer
Public Level    As Integer
Private mPassword As String 'JMA 061222
Public AskForPassword As Boolean 'JMA 061222
Public Meter As jmaMeter
Public Mute As Boolean 'zda mlčet nebo vypisovat info o průběhu
Private sMsg As String

'-- Public Program Variables
Private Argc     As Integer   ' Number Of Files To Zip Up
Public ZipFileName As String   ' The Zip File Name ie: Myzip.zip
Private ZipFileNames As ZIPnames  ' File Names To Zip Up
Public ZipInfo   As String   ' Holds The Zip File Information

'-- Public Constants
'-- For Zip & UnZip Error Codes!
Public Enum ZipErrorEnum
 ZE_OK = 0       ' Success (No Error)
 ZE_EOF = 2       ' Unexpected End Of Zip File Error
 ZE_FORM = 3      ' Zip File Structure Error
 ZE_MEM = 4       ' Out Of Memory Error
 ZE_LOGIC = 5      ' Internal Logic Error
 ZE_BIG = 6       ' Entry Too Large To Split Error
 ZE_NOTE = 7      ' Invalid Comment Format Error
 ZE_TEST = 8      ' Zip Test (-T) Failed Or Out Of Memory Error
 ZE_ABORT = 9      ' User Interrupted Or Termination Error
 ZE_TEMP = 10      ' Error Using A Temp File
 ZE_READ = 11      ' Read Or Seek Error
 ZE_NONE = 12      ' Nothing To Do Error
 ZE_NAME = 13      ' Missing Or Empty Zip File Error
 ZE_WRITE = 14     ' Error Writing To A File
 ZE_CREAT = 15     ' Could't Open To Write Error
 ZE_PARMS = 16     ' Bad Command Line Argument Error
 ZE_OPEN = 18      ' Could Not Open A Specified File To Read Error
End Enum
'-- These Functions Are For The ZIP32.DLL
'--
'-- Puts A Function Pointer In A Structure
'-- For Use With Callbacks...
Public Function FnPtr(ByVal lp As Long) As Long
  
 FnPtr = lp

End Function

'-- Main ZIP32.DLL Subroutine.
'-- This Is Where It All Happens!!!
'--
'-- (WARNING!) Do Not Change This Function!!!
'--
Public Function MakeArchive() As Long 'upr. JMA 061222
  
 Dim retcode As Long
  
 Set jmaZipIZBaseFunc.oZipIZ = Me ' JMA 061222
 
 
 On Error Resume Next '-- Nothing Will Go Wrong :-)
  
 retcode = 0
  
 '-- Set Address Of ZIP32.DLL Callback Functions
 '-- (WARNING!) Do Not Change!!!
 ZUSER.ZDLLPrnt = FnPtr(AddressOf ZDLLPrnt)
 ZUSER.ZDLLPASSWORD = FnPtr(AddressOf ZDLLPass)
 ZUSER.ZDLLCOMMENT = FnPtr(AddressOf ZDLLComm)
 ZUSER.ZDLLSERVICE = FnPtr(AddressOf ZDLLServ)
  
 '-- Set ZIP32.DLL Callbacks
 retcode = ZpInit(ZUSER)
 If retcode = 0 Then
  MsgBox "Zip32.dll did not initialize. Is it in the current directory " & _
        "or on the command path?", vbOKOnly, "VB Zip"
  Exit Function
 End If
  
 '-- Setup ZIP32 Options
 '-- (WARNING!) Do Not Change!
 ZOPT.Date = ZipDate         ' "12/31/79"? US Date?
 ZOPT.szRootDir = RootDir     ' Root Directory Pathname
 ZOPT.szTempDir = TempDir     ' Temp Directory Pathname
 ZOPT.fSuffix = Suffix       ' Include Suffixes (Not Yet Implemented)
 ZOPT.fEncrypt = Encrypt      ' 1 If Encryption Wanted
 ZOPT.fSystem = System       ' 1 To Include System/Hidden Files
 ZOPT.fVolume = Volume       ' 1 If Storing Volume Label
 ZOPT.fExtra = Extra        ' 1 If Including Extra Attributes
 ZOPT.fNoDirEntries = NoDirEntries ' 1 If Ignoring Directory Entries
 ZOPT.fExcludeDate = ExcludeDate  ' 1 If Excluding Files Earlier Than A Specified Date
 ZOPT.fIncludeDate = IncludeDate  ' 1 If Including Files Earlier Than A Specified Date
 ZOPT.fVerbose = Verbose      ' 1 If Full Messages Wanted
 ZOPT.fQuiet = Quiet        ' 1 If Minimum Messages Wanted
 ZOPT.fCRLF_LF = CRLF_LF      ' 1 If Translate CR/LF To LF
 ZOPT.fLF_CRLF = LF_CRLF      ' 1 If Translate LF To CR/LF
 ZOPT.fJunkDir = JunkDir      ' 1 If Junking Directory Names
 ZOPT.fGrow = Grow         ' 1 If Allow Appending To Zip File
 ZOPT.fForce = Force        ' 1 If Making Entries Using DOS Names
 ZOPT.fMove = Move         ' 1 If Deleting Files Added Or Updated
 ZOPT.fDeleteEntries = DelEntries ' 1 If Files Passed Have To Be Deleted
 ZOPT.fUpdate = Update       ' 1 If Updating Zip File-Overwrite Only If Newer
 ZOPT.fFreshen = Freshen      ' 1 If Freshening Zip File-Overwrite Only
 ZOPT.fJunkSFX = JunkSFX      ' 1 If Junking SFX Prefix
 ZOPT.fLatestTime = LatestTime   ' 1 If Setting Zip File Time To Time Of Latest File In Archive
 ZOPT.fComment = Comment      ' 1 If Putting Comment In Zip File
 ZOPT.fOffsets = Offsets      ' 1 If Updating Archive Offsets For SFX Files
 ZOPT.fPrivilege = Privilege    ' 1 If Not Saving Privelages
 ZOPT.fEncryption = Encryption   ' Read Only Property!
 ZOPT.fRecurse = Recurse      ' 1 or 2 If Recursing Into Subdirectories
 ZOPT.fRepair = Repair       ' 1 = Fix Archive, 2 = Try Harder To Fix
 ZOPT.flevel = Asc(Level)        ' Compression Level - (0 To 9) Should Be 0!!!
  
 '-- Set ZIP32.DLL Options
 retcode = ZpSetOptions(ZOPT)
  
 '-- Go Zip It Them Up!
 retcode = ZpArchive(Argc, ZipFileName, ZipFileNames)
 
 '-- Return The Function Code
 MakeArchive = retcode
 
 Set jmaZipIZBaseFunc.oZipIZ = Nothing ' JMA 061222
End Function


Private Sub Class_Initialize()
'JMA 061222
On Error GoTo EH
 hLibrary = LoadLibrary(Bs(CurrentProject.Path) & "zip32.dll")
 If hLibrary = 0 Then
  MsgBox "Failed to load zip32.dll", vbCritical, "DLL Load Error"
  Exit Sub
 End If
EX:
 Exit Sub
EH:
' mError = FIMAGE_ERROR_RUNTIME
 mErS = Err.Number & ": " & Err.Description
 Resume EX
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
'JMA 061222
On Error GoTo EH
 FreeLibrary hLibrary
EX:
 Exit Sub
EH:
 MsgBox Err.Description
 Resume EX
End Sub

Public Sub AddFileSpec(ByVal FileSpec As String)
'JMA 061222
 Dim i As Byte
 For i = LBound(ZipFileNames.Files) To UBound(ZipFileNames.Files)
  If Len(ZipFileNames.Files(i)) = 0 Then
   ZipFileNames.Files(i) = FileSpec
   Exit For
  End If
 Next
 Argc = Argc + 1
End Sub

Friend Property Let Password(ByVal NewValue As String)
 Encrypt = Abs(Len(NewValue) > 0)
 mPassword = NewValue
End Property

Friend Property Get Password() As String
 Password = mPassword
End Property

Public Function Message(ByVal s As String)
On Error Resume Next
 If Meter Is Nothing Then
  Debug.Print s;
 Else
  sMsg = sMsg & s
  Select Case Asc(Right(sMsg, 1))
  Case 10, 13, 116
   Meter.Message Left(sMsg, Len(sMsg) - 1)
   sMsg = vbNullString
  End Select
 End If
End Function

Modul s globálními definicemi (soubor ):

Attribute VB_Name = "jmaZipIZBaseFunc"
'JMA třída jmaZipIZ pro práci se ZIPy s knihovnou zip32.dll (Info-ZIP)
'toto je pouze pomocný modul jmaZipIZBaseFunc pro správnou funkci třídy jmaZipIZ
'070128 .Message
'061222 předěláno z příkladu (zip232dN.zip\vb\VBZipBas.bas) na třídu a modul

Option Explicit

Public oZipIZ As jmaZipIZ 'pouze pro použití z jmaZipIZ

'-- Call Back "String"
Public Type ZipCBChar
 ch(4096) As Byte
End Type

'-- Callback For ZIP32.DLL - DLL Print Function
Public Function ZDLLPrnt(ByRef fname As ZipCBChar, ByVal X As Long) As Long

 Dim s0 As String
 Dim xx As Long

 '-- Always Put This In Callback Routines!
 On Error Resume Next

 s0 = ""

 '-- Get Zip32.DLL Message For processing
 For xx = 0 To X
  If fname.ch(xx) = 0 Then
   Exit For
  Else
   s0 = s0 + Chr(fname.ch(xx))
  End If
 Next

 '----------------------------------------------
 '-- This Is Where The DLL Passes Back Messages
 '-- To You! You Can Change The Message Printing
 '-- Below Here!
 '----------------------------------------------

 '-- Display Zip File Information
 '-- zZipInfo = zZipInfo & s0
 If oZipIZ.Mute Then
 Else
  oZipIZ.Message s0
 End If

 DoEvents

 ZDLLPrnt = 0

End Function

'-- Callback For ZIP32.DLL - DLL Service Function
Public Function ZDLLServ(ByRef mname As ZipCBChar, ByVal X As Long) As Long

  ' x is the size of the file

  Dim s0 As String
  Dim xx As Long

  '-- Always Put This In Callback Routines!
  On Error Resume Next

  s0 = ""
  '-- Get Zip32.DLL Message For processing
  For xx = 0 To 4096
  If mname.ch(xx) = 0 Then
    Exit For
  Else
    s0 = s0 + Chr(mname.ch(xx))
  End If
  Next
  ' Form1.Print "-- " & s0 & " - " & x & " bytes"

  ' This is called for each zip entry.
  ' mname is usually the null terminated file name and x the file size.
  ' s0 has trimmed file name as VB string.

  ' At this point, s0 contains the message passed from the DLL
  ' It is up to the developer to code something useful here :)
  ZDLLServ = 0 ' Setting this to 1 will abort the zip!

End Function

'-- Callback For ZIP32.DLL - DLL Password Function
Public Function ZDLLPass(ByRef p As ZipCBChar, _
 ByVal n As Long, ByRef m As ZipCBChar, _
 ByRef Name As ZipCBChar) As Integer

 Dim prompt   As String
 Dim xx     As Integer
 Dim szpassword As String

 '-- Always Put This In Callback Routines!
 On Error Resume Next

 ZDLLPass = 1

 '-- If There Is A Password Have The User Enter It!
 '-- This Can Be Changed
 If oZipIZ.Mute Then
 ElseIf oZipIZ.AskForPassword Then 'JMA 061222
  szpassword = InputBox("Please Enter The Password!")
 Else
  szpassword = oZipIZ.Password 'JMA 061222
 End If

 '-- The User Did Not Enter A Password So Exit The Function
 If szpassword = "" Then Exit Function

 '-- User Entered A Password So Proccess It
 For xx = 0 To 255
  If m.ch(xx) = 0 Then
   Exit For
  Else
   prompt = prompt & Chr(m.ch(xx))
  End If
 Next

 For xx = 0 To n - 1
  p.ch(xx) = 0
 Next

 For xx = 0 To Len(szpassword) - 1
  p.ch(xx) = Asc(Mid(szpassword, xx + 1, 1))
 Next

 p.ch(xx) = Chr(0) ' Put Null Terminator For C

 ZDLLPass = 0

End Function

'-- Callback For ZIP32.DLL - DLL Comment Function
Public Function ZDLLComm(ByRef s1 As ZipCBChar) As Integer

  Dim xx%, szcomment$

  '-- Always Put This In Callback Routines!
  On Error Resume Next

  ZDLLComm = 1
  szcomment = InputBox("Enter the comment")
  If szcomment = "" Then Exit Function
  For xx = 0 To Len(szcomment) - 1
    s1.ch(xx) = Asc(Mid$(szcomment, xx + 1, 1))
  Next xx
  s1.ch(xx) = Chr(0) ' Put null terminator for C

End Function

Abych poznal, že jsou to moje knihovny a konstanty, a ne mikrosoftí, a aby se mi dobře hledaly, píšu si důsledně před názvy své "jma*", tak se nedivte.

Použijete-li kus mého kódu, je slušnost mezi programátory uvést v kódu zdroj: www.tuzka.cz/jma

Doporučuji
Exit 316
Letní tábor Doubravka 2009 s Beberkou
Exit 316
Nový TV pořad od září 2006!
Pro děti - zvědavé otázky se Zvědavou tužkou
KROKY - Časopis pro děti
křesťanská díla, CF - nejen databáze křesťanských písní
Komerce atd.
Podpořte snahu proti zavedení SW patentů!!!
profi webhosting Gigaweb
Nabídka SW a služeb
Kniha pošty
KOALA
Tvorba www
Umístění stránek
Chcete internetový obchod?