JMA
tuzka.cz
Ing. Jan Matuška tvorba databází a webu kontakt
služby+sw
software
exShop je pohoda!
KOALA
Kniha pošty
projekty
webdesign
o firmě
tipy kolegům
VBA
Dokončit import
FreeImage
ZIPování
TCP/IP
Outlook-přílohy
Access
HWIZ
Zdroje informací
Upload
Z autorské tvorby
Fotografie
Sbírka básní
Plakát
Přečtěte si
Jak a proč jsem se stal křesťanem
Víte, že AHOJ je zkratka?
Poznat Boha, ale jak?
... další přímo na stránkách BTM

VBA: Jak na TCP/IP?

Jan Matuška 12/2007 - Opět dávám k dispozici něco z mých zkušeností z posledních let.

Chtěl jsem pomocí VBA v MS Accessu 2000 stahovat mejly. Problém byl s TCP/IP socketem. Většina příkladů na netu (Planet Source Code atd.) používala ActiveX komponentu wsock. Jelikož nemám licenci na použití této komponenty (asi bych musel kvůli této drobnosti kupovat za drahý peníz celý Visual Basic), byly mi tyto příklady k ničemu. Musel jsem najít řešení pomocí Windows API. Velké pátrání se ale nakonec vyplatilo.. Našel jsem kód, který jsem si upravil do VBA třídy. Naprosto dokonale jsem tomu možná chvilku rozuměl, ale dnes už nevím přesně proč jsem které úpravy prováděl. Hlavně uživatelské události v třídách způsobovaly neopravitelné zničení MDB souboru při běhu programu, tak jsem se musel obejít bez nich. Třída teď funguje spolehlivě již několik let.

Možná jsem umazal nějaké odkazy na původního autora, aby mi nezavazely a nepletly se mi tam. Mělo to být jen pro moje potřeby. Takže když najdete někde tento kód, vězte, že nejsem tak docela jeho autorem, jen jsem ho okopíroval a poupravoval.

Abych poznal, že jsou to moje knihovny a konstanty, a ne mikrosoftí, a aby se mi dobře hledaly, píšu si důsledně před názvy své "jma*", tak se nedivte.

Soubor: jmaWebTcpIp.cls
Option Explicit
'Event ErrMessage(msg As String)

Private Declare Function ws_select Lib "ws2_32.dll" Alias "select" (ByVal nfds As Long, ByRef readfds As Any, ByRef writefds As Any, ByRef exceptfds As Any, ByRef TimeOut As Long) As Long
Private Const FD_SETSIZE = 64
Private Type timeval
 tv_sec As Long  'seconds
 tv_usec As Long  'and microseconds
End Type
Private Type fd_set
 fd_count         As Long '// how many are SET?
 fd_array(1 To FD_SETSIZE) As Long '// an array of SOCKETs
End Type
Private Const WSA_DESCRIPTION_LEN = 257
Private Const WSA_SYS_STATUS_LEN = 129
Private Declare Function WSACleanup Lib "ws2_32.dll" () As Long
Private Declare Function WSAStartup Lib "ws2_32.dll" (ByVal wVersionRequired As Integer, ByRef lpWSAData As WSAData) As Long
Private Type WSAData
  wVersion As Integer
  wHighVersion As Integer
  szDescription As String * WSA_DESCRIPTION_LEN
  szSystemStatus As String * WSA_SYS_STATUS_LEN
  iMaxSockets As Integer
  iMaxUdpDg As Integer
  lpVendorInfo As Long
End Type
Private Declare Function socket Lib "ws2_32.dll" (ByVal af As Long, ByVal lType As Long, ByVal Protocol As Long) As Long
Private Declare Function closesocket Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long) As Long
Private Declare Function inet_addr Lib "ws2_32.dll" (ByVal cp As String) As Long
Private Const SOCK_STREAM As Long = 1
Private Const AF_INET As Long = 2
Private Const IPPROTO_TCP As Long = 6
Private Const INVALID_SOCKET As Long = Not 0
Private Declare Function htons Lib "ws2_32.dll" (ByVal hostshort As Integer) As Integer
Private Declare Function htonl Lib "ws2_32.dll" (ByVal hostlong As Long) As Long
Private Declare Function ntohs Lib "ws2_32.dll" (ByVal netshort As Integer) As Integer
Private Declare Function ntohl Lib "ws2_32.dll" (ByVal netlong As Long) As Long
Private Declare Function ws_connect Lib "ws2_32.dll" Alias "connect" (ByVal s As Long, ByRef Name As SOCKADDR, ByVal namelen As Long) As Long
Private Declare Function ws_send Lib "ws2_32.dll" Alias "send" (ByVal s As Long, ByVal buf As String, ByVal lLen As Long, ByVal flags As Long) As Long
Private Declare Function recv Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long, ByVal buf As String, ByVal lLen As Long, ByVal flags As Long) As Long
Private Declare Function ioctlsocket Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long, ByVal cmd As Long, ByRef argp As Long) As Long
Private Const FIONBIO As Long = &H8004667E
Private Type SOCKADDR
  sin_family As Integer
  sin_port As Integer
  sin_addr As Long
  sin_zero As String * 8
End Type
Private Const SOCKET_ERROR As Long = -1
Private Declare Function bind Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long, ByRef addr As SOCKADDR, ByVal namelen As Long) As Long
Private Declare Function listen Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long, ByVal backlog As Long) As Long
Private Const SOMAXCONN As Long = &H7FFFFFFF
Private Declare Function accept Lib "ws2_32.dll" (ByVal s As Long, ByRef addr As SOCKADDR, ByRef addrlen As Long) As Long
'*****
Dim hSocket As Long, tSockAddr As SOCKADDR
'*********************************************************

Public Enum jmaTcpCutExistingEnum
 jmaTcpDisconnectNo = 0
 jmaTcpDisconnectYes = 1
 jmaTcpDisconnectAsk = 2
End Enum

Public Enum jmaTcpStateEnum
 jmaTcpStateError = 0
 jmaTcpStateDisConnected = 1
 jmaTcpStateConnected = 11
 jmaTcpStateDataTransfer = 12
' jmaTcpStateDataRead = 3
' jmaTcpStateDataWrite = 4
End Enum

Dim mRaiseAll As Boolean
Dim mErrorMsg As String

Public Property Get ErrorMsg() As String
 ErrorMsg = mErrorMsg
End Property

Public Property Get RaiseAllEventMessages() As Boolean
 RaiseAllEventMessages = mRaiseAll
End Property
Public Property Let RaiseAllEventMessages(ByVal NewValue As Boolean)
 mRaiseAll = NewValue
End Property

Public Property Get Handle() As Long
 Handle = hSocket
End Property

Private Sub ErrMessage(ByVal Msg As String)
 mErrorMsg = Msg
End Sub

Public Function Connect(ByVal IP As String, ByVal Port As String, Optional CutExisting As jmaTcpCutExistingEnum = jmaTcpDisconnectNo) As Boolean
'JMA
'I: CutExisting ... jestli odpojit existujici spojeni
 Dim tWSAData As WSAData
 Dim Er
 
 Connect = False
 
 Er = WSAStartup(&H202, tWSAData) 'inicializujeme WinSock verzi 2.2
 If Er <> 0 Then
  Call ErrMessage("Nepodarilo se inicializovat WinSock 2.2 - chyba " & Er)
  Exit Function
 End If
  
 If hSocket <> 0 Then 'pokud je handle na socket nenulovy, tak jsem pripojen
  'jsem pripojenej -> dotaz na odhlaseni a znovu napojeni
  Select Case CutExisting
  Case jmaTcpDisconnectNo
  Case jmaTcpDisconnectYes
   Disconnect
  Case jmaTcpDisconnectAsk
   If MsgBox("Momentalne jste pripojeni. Chcete se odhlasit a pripojit se znovu?", vbQuestion + vbYesNo, "jmaWebTcpIp") = vbYes Then
    Disconnect
   End If
  End Select
 End If
 
 If hSocket = 0 Then
  hSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) 'vytvorim socket
  If hSocket = INVALID_SOCKET Then 'chyba
   hSocket = 0
   Call ErrMessage(" Nepodarilo se vytvorit socket")
   Exit Function
  End If
  
  'naplnime strukturu
  With tSockAddr
    .sin_family = AF_INET       'rodina protokolu
    .sin_addr = inet_addr(IP) 'inet_addr("127.0.0.1") 'loop-back adresa
    .sin_port = htons(Port) 'htons(9999)      'port (pozn. prevadim pomoci htons)
  End With
  
  'zkusim se pripojit
  If ws_connect(hSocket, tSockAddr, Len(tSockAddr)) = SOCKET_ERROR Then
    'chyba -> zavru socket
    closesocket hSocket
    hSocket = 0
    Call ErrMessage(Time & " Nepodarilo se pripojit")
    Exit Function
  Else
    If mRaiseAll Then Call ErrMessage(Time & " Spojeni otevreno")
  End If
  
  'prepnuti na neblokujici socket
  'to je dulezite - jinak by nastala prodleva u volani recv
  If ioctlsocket(hSocket, FIONBIO, 1) = SOCKET_ERROR Then
    Call ErrMessage(Time & " Chyba pri prepnuti na neblokujici socket")
  Else 'vsechno v poradku, muzeme pokracovat
'    Connect = Recieve
    'timer pro ziskani dat ktera nam poslal server
'      tmrRecv.Enabled = True
'      tmrStav.Enabled = True
  End If
 Else 'spojeni ponechano stavajici
   
 End If
 Connect = True
End Function

Public Function Send(ByVal Request As String) As Boolean
On Error GoTo EH
 Dim Er
 Send = False
 If hSocket = 0 Then
  Disconnect
 ElseIf Len(Request) > 0 Then
  If mRaiseAll Then Call ErrMessage("> " & Request)
  Request = Request & vbCrLf
  Er = ws_send(hSocket, Request, Len(Request), 0)    'poslu text
  If Er = SOCKET_ERROR Then
  Else
   If mRaiseAll Then Call ErrMessage(Time & " Odeslani OK")
  End If
 End If
 Send = True
EX:
 Exit Function
EH:
 MsgBox Err.Description
 Resume EX
 Resume
End Function
'
'Private Function RecieveAll() As String
' Dim sOut As String
' Dim bCompleted As Boolean
' Dim bWaiting As Boolean
' Dim sData As String, lRet
' bWaiting = True 'ze začátku může být dlouho -1
' bCompleted = False 'pokud je víc řádků, čekat na tečku
' Do Until bCompleted And Not bWaiting
'  If lRet > 0 Then 'Prisla data
'   bWaiting = False
'   sData = Left(sData, lRet)
'   sOut = sOut & sData
'   call ErrMessage(Time & " Prisla data: " & sData)
'   If StrCount(sOut, vbCrLf, 2) >= 2 Then
'    If Right(sOut, 3) = "." & vbCrLf Then
'     sOut = Left(sOut, Len(sOut) - 3)
'     bCompleted = True
'    Else
'     bCompleted = False
'    End If
'   Else
'    bCompleted = True
'   End If
'  ElseIf lRet = 0 Then 'Server me odpojil.
'   call ErrMessage(Time & " Server zrusil spojeni")
'   Disconnect
'   sData = vbnullstring
'   Exit Do
'  ElseIf lRet = -1 Then 'cekat na to, az prijdou data (-1 => jeste nedorazily)
'   sData = vbnullstring
'   bCompleted = False
'  End If
'  DoEvents
' Loop
' Recieve = sOut 'ale na konci mám crlf!
'End Function

Public Function Query(ByVal Command As String) As String
 Dim s As String
 If QueryTo(Command, s) Then Query = s
End Function

Public Function QueryTo(ByVal Command As String, ToString As String) As Boolean
On Error GoTo EH
 If Send(Command) Then
  Do While State = jmaTcpStateDataTransfer
   ToString = ToString & Recieve()
  Loop
  QueryTo = True
 End If
EX:
 Exit Function
EH:
 MsgBox Err.Description
 Resume EX
End Function

Public Function RecieveAllTo(ToString As String) As Boolean
On Error GoTo EH
 ToString = vbNullString
 Do While State = jmaTcpStateDataTransfer
  DoEvents
  ToString = ToString & Recieve()
 Loop
 RecieveAllTo = True
EX:
 Exit Function
EH:
 MsgBox Err.Description
 Resume EX
End Function

Public Function Recieve(Optional ByVal BufLen As Long = 255)
 Dim sData As String, lRet As Long
 sData = Space$(BufLen) 'priprava bufferu
 lRet = recv(hSocket, sData, Len(sData), 0) 'ziskame data, v lRet je delka dat
 If lRet > 0 Then 'Prisla data
  sData = left(sData, lRet)
  If mRaiseAll Then Call ErrMessage(Time & " Prisla data: " & sData)
  Recieve = sData
 ElseIf lRet = 0 Then 'Server me odpojil.
  Call ErrMessage(Time & " Server zrusil spojeni")
  Disconnect
 End If
 
End Function

Public Function State() As jmaTcpStateEnum
 Dim tStateRead As fd_set, tStateWrite As fd_set
 Dim lRetR As Long, sVystup As String
 Dim lRetW As Long
 Dim lRet As Long
 
 With tStateRead
   .fd_count = 1
   .fd_array(1) = hSocket
 End With
 tStateWrite = tStateRead
 lRet = ws_select(0, tStateRead, tStateWrite, ByVal 0&, 0)

' lRetR = ws_select(0, tStateRead, ByVal 0&, ByVal 0&, 0)
' lRetW = ws_select(0, ByVal 0&, tStateWrite, ByVal 0&, 0)
' If lRetR = 2 Then
'  State = jmaTcpStateDataRead
' ElseIf lRetW = 2 Then
'  State = jmaTcpStateDataWrite
' ElseIf lRetR = 1 Or lRetW = 1 Then
'   State = jmaTcpStateConnected
' ElseIf lRetR = SOCKET_ERROR Or lRetW = SOCKET_ERROR Then
 Select Case lRet
 Case 1
  State = jmaTcpStateConnected
 Case 2
  State = jmaTcpStateDataTransfer
 Case SOCKET_ERROR
   State = jmaTcpStateError
 Case Else
   State = jmaTcpStateError
 End Select
End Function
Public Property Get IsConnected() As Boolean
 IsConnected = (State >= jmaTcpStateConnected) '(hSocket <> 0)
End Property

Public Sub Disconnect()
 If hSocket <> 0 Then
  closesocket hSocket
  If mRaiseAll Then Call ErrMessage(Time & " Odpojeno.")
  hSocket = 0
 End If
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
 If hSocket <> 0 Then closesocket hSocket
 WSACleanup
End Sub
Doporučuji
Exit 316
Letní tábor Doubravka 2009 s Beberkou
Exit 316
Nový TV pořad od září 2006!
Pro děti - zvědavé otázky se Zvědavou tužkou
KROKY - Časopis pro děti
křesťanská díla, CF - nejen databáze křesťanských písní
Komerce atd.
Podpořte snahu proti zavedení SW patentů!!!
profi webhosting Gigaweb
Nabídka SW a služeb
Kniha pošty
KOALA
Tvorba www
Umístění stránek
Chcete internetový obchod?